Lütfen Formu Eksiksiz Doldurunuz !
BURS BAŞVURU FORMU
LÜTFEN DİKKAT! Burs formundaki bütün alanların doldurulması zorunlu olup, eksik formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
1. KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
Nüfusa Kayıtlı Oldu. Yer
Doğum Yeri
Doğum Tar.(Gün.Ay.Yıl)
Cinsiyeti Medeni Hali
E-Posta GSM
Baba Adı Köyü Telefonu
Ana Adı Köyü Telefonu
Sigara kullanıyor musunuz?
 
Banka Hesap Bilgileri
Not: Banka hesabı, mutlaka burs talep eden öğrenci adına olmalıdır.
BANKA ADI   ŞUBESİ
IBAN NO (TRL)

2. EĞİTİM BİLGİLERİ
Üniversite
Fakülte
Bölüm Eğitim Süresi
Sınıf Yabancı Dili Seviyesi
Okula Giriş Tarihi Burs Niteliği
Bitirdiğiniz Lise Diploma Notu
Vakfımızdan Önceki Yıllarda Burs Aldınız mı ?
Başka Kurumdan burs alıyor musunuz ?
Ailede sizden başka burs alan öğrenci var mı ?

3.  Hakkınızda bilgi alınabilecek kişiler (Anne, Baba hariç)
Adı Soyadı Ünvanı Görevi Telefonu

4. ADRES BİLGİLERİ
Öğrenimi Süresince İkamet Edeceği Yer
Ailesinden ayrı ikamet ediyorsa

5. KARDEŞ BİLGİLERİ
Kardeş Sayısı Evli kardeş sayısı Öğrenime Devam Eden

6. AİLENİN SOSYO-EKONOMİK DURUMU
Baba hayatta mı ? Anne hayatta mı ? Anne-Baba Boşanmış mı ?

Ailede, çalışmaya engel oluşturacak sürekli hastalığı olan varsa lütfen belirtiniz.

Ailenin oturduğu konut
Aylık Kirası

Ailenin sahip olduğu araba Var mı ?

Ailenin sahip olduğu gayrimenkuller (Daire, Arsa, Arazı) ve kira gelirleri var mı ?

7.  Burs başvuru şartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi
ÖNEMLİ NOT: Burs başvuruları her eğitim-öğretim yılında yeniden yapılması gerekmektedir.
a) Ailesinin (Anne veya babasının) Artvin Camili (Macahel) Yöresi kütüğüne kayıtlı ya da mensup olması,
b) Üniversitelerin Örgün Öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kaydını yaptırması veya okula devam etmesi,
c) Okumak için mali durumunun yetersiz olması,
d) Gelir getirici bir işte çalışmaması,
e) Üniversiteye devam eden öğrencilerin başarılı olması,
f) Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,
g) Burs Başvuru Formunun Doğru ve Dürüst Olarak Doldurulması
h) Öğrenci, başvuru şartlarının tamamına uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.  Başvuru Sahibinden İstenen Belgeler
1. Vesikalık fotoğraf ( Yukarıdaki resim bölümündende yükleyebilirsiniz.)
2. Öğrenci belgesi,
3. Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi,
4. Sabıka kaydı (E-Devlet)
5. Tüm aile bireylerinin nüfus kayıt dökümlerini gösteren 'Vukuatlı Nüfus Kayıt' örneği (E-Devlet)
6. Ara sınıflar için okul idaresinden alınan not çizelgesi (Transcript) veya başarı belgesi
7. Varsa öğrenci hayatınızdaki başarıları gösteren belgeler (Okul birinciliği, ...vb.)

9.  Burs başvurunuzun onaylanması halinde Vakfa nasıl katkıda bulunmak istersiniz?
a. Vakıf Yönetiminde görev almak isterim.
b. Vakfın etkinliklerinde görev almak isterim. Festival, Kermes, Tanıtım geceleri, ……
c. Macahel ile ilgili bilimsel makale yazmak isterim.
d. Macahel Dergisine yazı yazmak isterim
e. Okulu bitirip işe başlayınca Vakıf aracılığıyla burs vermek isterim.
f. Okulu bitirip işe başlayınca Vakfa bağış yapmak isterim.
g. Hiçbir katkıda bulunmak istemem.
h. Diğer :
  NOT: Birden çok seçeneği tercih edebilirsiniz. En az Birini Seçmelisiniz.
 

10.  Diğer Bilgiler (Spor, Folklor, Sanata ilginiz varsa belirtiniz.)
a) Öz Geçmişiniz
b) Hobileriniz?
c) Özel ilgi alanlarınız?
d) Özel yetenek ve becerileriniz?
e) Boş zamanınızı nasıl değerlendirirsiniz?
f) Size göre Vakfın yapması gereken en önemli 3 faaliyet veya etkinlik ne olmalıdır?
g) Varsa belirtmek istediğiniz diğer hususlar?

11. MACAHEL VAKFI BURSLUSU VİCDANİ SORUMLULUK BELGESİ

Macahel Vakfı Ailesi'nin bir ferdi olarak,bursu almaya hak kazandığım takdirde;

- Adres, telefon, e-posta bilgilerimde değişiklik olursa zamanında bildireceğim.

- Vakfın en az bir faaliyet veya etkinliğine imkânlar ölçüsünde katılacağım.

- Macahel Vakfı tarafından yürütülecek sosyal sorumluluk projelerinin en az bir tanesine katılmayı kabul ediyorum.

Öğrenimimi tamamlayıp iş hayatına atıldıktan sonra;

- Macahel Vakfı vasıtasıyla en az bir öğrenciye burs vermeyi vicdani bir sorumluluk olarak kabul ediyorum.


12. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız İle İlgili Bilgilendirme, Beyan ve Onay Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (“Vakıf”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Vakıf yönetimi tarafından burs verilmesinin karara bağlanması için burs komisyonu ve/veya Yönetim kurulu tarafından değerlendirmelerin yapılması, gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Veri sorumlusu sıfatı ile Vakfımız, internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Vakfımızın birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurtdışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, ve/veya kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir. Kişisel verileriniz, Vakfımız, internet sitemiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Vakfımız 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan diğer yönetmelik hükümlerinde belirtilen faaliyetlerini yerine getirirken, tarafınıza ait gerekli kişisel bilgileri yukarda belirtildiği şekilde 3. kişilerle, paylaşmak ve aktarmak durumunda kalabilir.

Aşağıda 6698 sayılı kanunda belirtilen tarafınıza ait hakların da altını çizerek; İşbu bilgilendirme ve onay formu ile Macahel Vakfı olarak yukarıda belirtilen haller dışında 6698 Sayılı Yasa’nın hükümlerine uygun olarak davranacağımızı taahhüt etmekteyiz. Burs yükümlülüklerimizi, kurulan sistem üzerinden yürütebilmemiz için kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz. Açık rızanız olmadığı takdirde kişisel veriler işlenemeyeceğinden başvurunuz kabul edilmeyecektir.

Haklarınız; 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde; “Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (bu takdirde bursunuz kesilmektedir), Yukarıdaki talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme” haklarına sahipsiniz.


13. Başvuru Formu Onayı
Macahel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığına
Vakfınızın Burs Yönetmeliğindeki şartları taşıyorum. Maddi imkanlarım yetersiz olduğundan vakfınızın burs imkânından faydalanmak istiyorum.
Yukarıda ayrıntılı olarak verdiğim bilgilerin tamamen doğru olduğunu beyan eder, burs bağlandıktan sonra bu bilgilerin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde, tarafıma ödenmiş olan bursu cezasıyla beraber geri ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder, gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.     
Müracaat Tarihi : 23.06.2021   Adı Soyadı
BURS KOMİSYONU YÖNETİM KURULU
Kontrol Uygunluk OnayıBurs Başvuru Formu 2021